You are currently viewing Khi nào người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo?

Khi nào người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo?

Chi phí đào tạo được xác định là khoản tiền mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong trường hợp họ được cử đi học tập nâng cao trình độ. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học,…

1. Tư vấn quy định của pháp luật về hợp đồng đào tạo nghề

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động nhằm đảm bảo việc nâng cao trình độ của người lao động, người sử dụng lao động có thể cử người lao động đi học tập. Vậy trong những trường hợp người lao động được cử đi học tập, đào tạo thì chi phí đào tạo được xác định như thế nào? Trách nhiệm của mỗi bên được quy định ra sao?

>> Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo đối với người lao động, gọi: 0905 648 567

2. Khi nào người lao động được cử đi đào tạo phải thực hiện bồi thường chi phí đào tạo?

Câu hỏi tư vấn: Chào luật sư Em xin phép hỏi một số vấn đề như sau: Hiện tại em có ký kết hợp đồng đào tạo với công ty X vào ngày 30/5/2021 với thời hạn làm việc là 2 năm. Quá trình đào tạo là 1 tháng với chi phí 50 triệu. Trải qua 1 tháng đào tạo, em quay về Việt Nam tiếp tục thử việc theo hợp đồng thử việc, nhưng hiện tại cho đến thời điểm này công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động với em (hơn 3 tháng). Hiện tại, em muốn nghỉ việc, vậy em có được chấm dứt hợp đồng thử việc cũng như bồi thường chi phí đào tạo không? Em xin cảm ơn!

Trả lời yêu cầu tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật sư Trần Hải Ánh, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, về quyền chấm dứt thỏa thuận thử việc:

Theo thông tin bạn cung cấp thì trong thời gian hai bên ký hợp đồng đào tạo thì bạn có làm việc theo hợp đồng thử việc tại công ty. Vậy căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động 2019: “2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường”. Vậy trong thời gian bạn đang làm việc tại công ty theo hợp đồng thử việc thì bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, giữa bạn và công ty tồn tại song song thỏa thuận thử việc và cam kết đào tạo. Do vậy, ngoài quyền chấm dứt thỏa thuận thử việc theo quy định của pháp luật thì các bên phải thực hiện theo cam kết đào tạo đã giao kết.

Thứ hai, về việc bồi thường chi phí đào tạo khi dứt hợp đồng đào tạo

Theo quy định tại Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 về hợp đồng đào tạo giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;

c) Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo;

d) Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

đ) Trách nhiệm của người sử dụng lao động;

e) Trách nhiệm của người lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu như nghề đào tạo, địa điểm, thời gian, tiền lương trong thời gian đào tạo, thời gian cam kết phải làm việc sau khi đào tạo, chi phí đào tạo, trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo, trách nhiệm của người sử dụng lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động. Pháp luật lao động hiện nay chưa có quy định cụ thể về những trường hợp mà người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo nên việc bồi thường chi phí đào tạo sẽ do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo nghề. Nếu trong hợp đồng đào tạo nghề các bên đã nêu rõ trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo thì việc trả lại chi phí sẽ thực hiện theo thỏa thuận. Nếu có quy định về miễn trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo thì bạn sẽ không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Nguồn: https://luatminhgia.com.vn/khi-nao-nguoi-lao-dong-phai-hoan-tra-chi-phi-dao-tao.aspx