You are currently viewing Dịch vụ luật sư Doanh nghiệp | Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Trần Hải Ánh

Dịch vụ luật sư Doanh nghiệp | Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Trần Hải Ánh

Việt Nam tham gia ngày càng nhiều những hiệp định về đầu tư và thương mại, cùng với đó các chính sách pháp luật trong nước có nhiều thay đổi như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật lao động…Sự thay đổi mới mẻ này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến cách tiếp cận thị trường nhanh chóng của doanh nghiệp. Chính vì vậy, Dịch vụ luật sư Doanh nghiệp là sự lựa chọn cần thiết để đảm bảo cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Với đội ngũ luật sưchuyên viên pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm xử lý hầu hết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật sư Trần Hải Ánh là sẽ sự lựa chọn tối ưu cho quý khách hàng.

Tổng quan pháp luật điều chỉnh đối với doanh nghiệp

Hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật lao động,… nhằm tạo ra sự công bằng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh các các doanh nghiệp. Các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hầu hết liên quan đến các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hợp đồnggiải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng…

Luật sư Trần Hải Ánh chúng tôi tiếp nhận, cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết tất cả những nội dung pháp lý nêu trên từ tư vấn cho đến trực tiếp tham gia giải quyết.

Đăng ký và các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Đối với công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Danh sách thành viên, Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Danh sách thành viên, Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Đối với công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Quy trình đăng ký trực tuyến bao gồm:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống
 • Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc Gán Chữ ký số công cộng vào tài khoản
 • Tài khoản thanh toán điện tử

Bước 2. Nộp hồ sơ

 • Tạo hồ sơ
 • Nhập thông tin
 • Scan và tải tài liệu đính kèm
 • Chuẩn bị hồ sơ
 • Ký xác thực hồ sơ
 • Thanh toán

Bước 3. Nhận kết quả

 • Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ
 • Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)
 • Nhận kết quả.

Hoạt động (cơ cấu tổ chức, đối tác – khách hàng, đối thủ cạnh tranh, quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước thuế, bảo hiểm xã hội)

 • Cơ cấu tổ chức của các loại hình công ty:
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm có Hội đồng thành viên (HĐTV), Chủ tịch HĐTV, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch HĐTV hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch HĐTV là người đại diện theo pháp luật.
 • Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau. Mô hình thứ nhất: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc tổng giám. Mô hình thứ hai: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch HĐTV hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

 • Công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.
 • Công ty Cổ phần thì trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do HĐQT ban hành.

Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

 • Công ty hợp danh gồm có HĐTV, Chủ tịch HĐTV đồng thời phải là thành viên hợp danh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. HĐTV gồm có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ DNTN có thể trực tiếp là người đại diện hoặc có thể thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành và quản lý doanh nghiệp.
 • Hộ kinh doanh có cơ cấu tổ chức rất đơn giản gồm có chủ hộ và các thành viên trong hộ. Do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Hộ kinh doanh có thể thuê người khác điều hành quản lý hoạt động kinh doanh.
 • Đối tác – Khách hàng: Có quy chế và bộ mẫu hợp đồng gồm thư đề nghị, thông báo giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng, quy tắc đàm phán, hòa giải tranh chấp, bộ phận quản trị rủi ro pháp lý…
 • Đối thủ cạnh tranh: Cần phân loại đối thủ cạnh tranh và có báo cáo phân tích hoạt động kinh doanh của đối thủ dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu của họ về sản phẩm, truyền thông, giá cả, kênh phân phối,…và phải phù hợp với quy định của pháp luật, trong trường hợp xảy ra tranh chấp cần được giải quyết ngay.
 • Quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước thuế: trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế sau:
 • Thuế môn bài: Khai một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 dương lịch.

Từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12)  đối với Doanh nghiệp mới thành lập, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.

 • Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, thu dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.Thời hạn hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo tháng (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng từ 50 triệu đồng trở lên): Chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng kế tiếp.

Doanh nghiệp kê khai và nộp thuế TNCN theo quý (trong trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế TNCN phải nộp trong tháng nhỏ hơn 50 triệu đồng): Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý kế tiếp.

 • Thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu, tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo tháng, hạn nộp là 20 ngày kể từ ngày kết thúc tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp kê khai theo quý, hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý đó. Hạn nộp tiền thuế GTGT: Trùng với hạn nộp tờ khai thuế GTGT.
 • Bên cạnh đó, có một số loại thuế khác dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp như: Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường,…
 • Bảo hiểm xã hội (BHXH): doanh nghiệp mới thành lập cần đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện kê khai thông tin chi tiết: tên đơn vị; mã số đơn vị; mã số thuế; địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ…

Doanh nghiệp thực hiện lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo Mẫu D02-TS.

Doanh nghiệp lập bảng kê thông tin theo Mẫu D01-TS, kê các thông tin của người lao động đóng.

Đối với từng đối tượng lao động khác nhau sẽ nộp thêm các loại giấy tờ khác nhau trong trường hợp đối với người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài.

Chấm dứt hoạt động (giải thể, phá sản, sáp nhập…)

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại địa điểm kinh doanh của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các nội dung trong dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Các nội dung trong dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Luật sư Trần Hải Ánh là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, hợp đồng thương mại, thuế, lao động, M&A, tranh tụng, … Với đội ngũ luật sư, chuyên viên có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo từ đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp đến năng lực, trình độ chuyên môn, Luật sư Trần Hải Ánh luôn đem đến cho Quý Khách hàng các dịch vụ pháp lý với chất lượng tốt nhất, hiệu quả nhất và chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ luật sư theo sự vụ

 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, soạn thảo văn bản, giám sát, theo dõi các trình tự, hoạt động kinh doanh của công ty, thủ tục xin giấy phép,…
 • Tư vấn các cơ chế được miễn giảm, chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được các quyền lợi tối đa.
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản liên quan đến cơ chế nội bộ như văn bản lưu hành trong công ty, điều lệ, văn bản hợp tác giữa các phòng ban,…
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản (công văn, đơn từ) trong quá trình giải quyết khiếu nại – khởi kiện các hành vi/ quyết định trái pháp luật, gây hại đến doanh nghiệp của các cơ quan chức năng
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản pháp lý (công văn, đơn từ) để giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
 • Tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ cho các dự án mới của doanh nghiệp
 • Xây dựng cơ chế quản trị rủi ro và trực tiếp tham mưu cố vấn cho quản lý doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ luật sư thường xuyên

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên được hiểu là doanh nghiệp có thể yêu cầu Luật sư tư vấn, thực hiện các công việc pháp lý bất cứ khi nào và tại bất cứ nơi nào phát sinh vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình. Nói cách khác, dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên đóng vai trò như “Luật sư nội bộ”, là một bộ phận pháp chế</emi của doanh nghiệp một cách đúng nghĩa. Quý Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm giao toàn bộ các công việc pháp lý bởi Chúng tôi luôn cam kết tất cả các thông tin của doanh nghiệp có được trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.

Với dịch vụ luật sư thường xuyên Chúng tôi chia thành 3 gói dịch vụ bao gồm cơ bản, nâng cao và chuyên nghiệp. Tùy thuộc vào nhu cầu, quy mô hoạt động của doanh nghiệp, Quý Khách hàng có thể lựa chọn một trong các Gói Dịch Vụ nêu trên.

Đối với gói cơ bản phù hợp với doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp nhỏ.

 • Chúng tôi chủ yếu tư vấn với khách hàng qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.
 • Bên cạnh đó, Chúng tôi cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 • Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;
 • Đăng ký tài sản doanh nghiệp
 • Tạm dừng, chấm dứt hoạt động
 • Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;
 • Các thủ tục hành chính khác;
 • Các vấn đề phòng cháy chữa cháy
 • Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động
 • Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
 • Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Đối với gói nâng cao phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn trong nước, bên cạnh các dịch vụ tại gói cơ bản thì khách hàng còn có được cung cấp các dịch vụ như:

 • Chúng tôi sẽ cử luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp.
 • SOẠN THẢO bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:
  • Các quy định pháp luật về môi trường;
  • Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;
  • Thủ tục xây dựng công trình
 • Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;
 • Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp
 • Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp
 • Tư vấn các chính sách thuế, các thủ tục thuế cho doanh nghiệp
 • Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp
 • Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Đối với gói chuyên nghiệp phù hợp với những doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, bên cạnh các các dịch vụ tại gói nâng cao khách hàng còn được cung cấp các dịch vụ như:

 • Luật sư – Phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp
 • Thư tư vấn song ngữ Anh – Việt qua email
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục tại Tp Đà Nẵng – Quảng Nam
 • Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước
 • Tư vấn về thủ tục hải quan
 • Tư vấn về phòng vệ thương mại
 • Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

Cách thức tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công việc cho khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng;

Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Khách hàng và Luật Luật sư Trần Hải Ánh ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và xử lý các công việc tư vấn cho khách hàng cũng như thực hiện công việc tại tòa án các cấp;

Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý tại tòa án và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo cho đến khi tranh chấp được giải quyết;

Cam kết chất lượng và phương thức liên hệ

Cam kết chất lượng dịch vụ

Với tôn chỉ “Tận tâm – uy tín – hiệu quả”, Luật sư Trần Hải Ánh cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ luật sư tranh tụng. Bên cạnh đảm bảo về chất lượng dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng quy định pháp luật, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và an tâm đến quý khách hàng.

Không chỉ thế, dịch vụ luật sư tranh tụng của Luật sư Trần Hải Ánh luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nổ lực hết mình, cống hiến tri thức pháp luật đến khách hàng, mang lại hiệu quả công việc cho khách hàng.

Bên cạnh những quyền lợi và cam kết về chất lượng dịch vụ, Luật sư Trần Hải Ánh còn có một ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty đó là chính sách hậu mãi. Cụ thể là khi đã quý khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, quý khách hàng có thể sẽ được tư vấn luật và hỗ trợ các vấn đề pháp lý MIỄN PHÍ.

Phí dịch vụ luật sư được tính thế nào?

Đối với phí dịch vụ luật sư theo sự vụ, tại Luật sư Trần Hải Ánh có 2 loại bao gồm:

 • Phí cố định: sẽ được các bên thỏa thuận ngay từ đầu sau khi luật sư nghiên cứu hồ sơ, vụ việc
 • Phí kết quả: sẽ được các bên thỏa thuận dựa trên sự vụ đặc thù, chỉ thanh toán sau khi thực hiện có kết quả, các bên giao kết bằng phụ lục hợp đồng hay hợp đồng pháp lý độc lập.

Phí dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên được tính theo thời gian tư vấn, bao gồm thời gian quy đổi theo sản phẩm tư vấn và thời gian làm việc thực tế của Luật sư/Chuyên gia pháp lý.

Thời gian quy đổi theo sản phẩm tư vấn là thời gian được quy đổi từ kết quả công việc của Luật sư/Chuyên gia pháp lý, bao gồm giờ làm việc trực tiếp với Quý Khách hàng, Email tư vấn, Thư tư vấn, Tài liệu được soạn thảo, …

Thời gian làm việc thực tế là thời gian mà Quý Khách Hàng và Luật sư Trần Hải Ánh có thể định lượng được thông qua các buổi tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, thời gian tham gia các cuộc họp, sự kiện, đàm phán,…

Tùy vào nhu cầu thực tế, Luật sư Trần Hải Ánh luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng riêng cho quý khách hàng gói dịch vụ riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Quý Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin của doanh nghiệp mình, Công ty luật chúng tôi sẽ xây dựng, soạn thảo gói đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp.

Mức phí của Luật sư Trần Hải Ánh đề ra luôn phù hợp với nội dung công việc và chất lượng dịch vụ, đảm bảo cho Quý khách hàng có dự toán tài chính cụ thể và tiết kiệm tối đa ngân sách cho dịch vụ luật sư doanh nghiệp.

Phương thức liên hệ luật sư doanh nghiệp của Luật sư Trần Hải Ánh

 • Địa chỉ trụ sở: Số 71 Đông Du, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
 • Điện thoại: 0905.648.567
 • Email: [email protected]
 • Website: https://luatsutranhaianh.com/

Trên đây là bài viết về thông tin DỊCH VỤ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP. Nếu có vấn đề nào cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua tổng đài 0905 648 567, Luật sư của Luật sư Trần Hải Ánh hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 0905 648 567 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn luật doanh nghiệp từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]

 

Nguồn: https://luatlongphan.vn/dich-vu-luat-su/luat-su-doanh-nghiep